niedziela, 26 października 2014

Cechy dobrego nauczyciela, wykładowcy z pasją

Tym razem pożądane cechy wykładowcy - 10 cech wykładowcy z pasją:


  1. Lubi pracować ze studentami, dbając jednocześnie o własne kwalifikacje i inwencję.
  2. Stara się, aby jego solidarność ze studentami nigdy nie stała się pretekstem do zaakceptowania ich niewiedzy i braku umiejętności.
  3. Potrafi wymagać od studentów dużego wysiłku, mając świadomość, że w przyszłości wiedza może być dla nich niezbędna w wykonywanej pracy.
  4. Orientuje się w życiu grupy wykładowej/ćwiczeniowej oraz wydarzeniach pozauczelnianych i uwzględnia je w swojej pracy ze studentami.
  5. Potrafi zachowywać się spontanicznie i okazywać poczucie humoru, ale również zachowuje powagę, nierzadko w krótkim odstępie czasu.
  6. Podobnie jak studenci, zauważa absurdy obecne w życiu, jest wyczulony na sprawy wymagające powagi, a w szczególności na równość, tolerancję i szacunek w stosunkach międzyludzkich.
  7. Zapobiega społecznym skłonnościom do piętnowania czy potępiania niepopularnych ludzi i myśli.
  8. Jest skłonny do podejmowania ryzyka i przyznawania się do popełnianych błędów, wyciąga z ewentualnych porażek konstruktywne wnioski na przyszłość.
  9. Pomaga zapewnić studentom taki poziom bezpieczeństwa w grupie, aby oni również mogli popełniać błędy i uczyć się na nich.
  10. Poważnie traktuje swoją misję i komunikuje swoje przekonania.

Źródło: Andrzej Rozmus (red.), Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, s. 108.

Moc słów w edukacji

"Słowa podobne są do promieni X. Jeśli się nimi umiejętnie posługiwać, przenikają wszystko."
                                                                                                 Aldous HuxleyMózg ucznia

"Mózg ucznia jest miejscem pracy nauczyciela."
                    Manfred Spitzer, autor książki "Jak uczy się mózg?"

czwartek, 29 listopada 2012

Słabe strony karania


Karanie, choć czasem bywa skuteczne, musi być stosowane umiejętnie.
Zbyt częste i niewłaściwe wykorzystanie kar może przynieść efekt odwrotny do 
zamierzonego - zamiast wygaszać niepożądane zachowania, wzmacniają je. 

Słabe strony karania:

umienie bywa doraźne,
może wzmacniać niewłaściwe zachowania,
często stosowane prowadzi do przyzwyczajenia i wymusza eskalację surowości,
reakcją może być karanie dorosłego – agresja, bunt lub przeciwnie – lęk,
może wywoływać „przenoszenie agresji”,
źle stosowane może prowadzić do frustracji, poczucia krzywdy, obniżenia autorytetu,
kary działają najlepiej na tych, którzy ich nie potrzebują,
utrudniają zrozumienie prawdziwych problemów dziecka,
motywują do unikania osoby karzącej lub sytuacji.

poniedziałek, 26 marca 2012

Konspekt a senariusz lekcji

Scenariusz lekcji zawiera informacje na temat organizacji zajęć i szczegółowy opis ich realizacji - dokładnie przedstawia, co mówi i robi nauczyciel, jego interakcje z uczniami, z zaznaczeniem czasu potrzebnego na każdy etap. Scenariusz lekcji powinien opisywać wszystkie ważne czynności nauczyciela i uczniów w trakcie realizacji procesów dydaktycznych na danej lekcji. Ważne jest, aby zawierał on takie wskazówki, które umożliwią w miarę dokładne odzwierciedlenie idei zakładanych dla danej lekcji, które pozwolą dobrze wykorzystać dostępne „instrumentarium" dla realizacji zakładanych celów.

Konspekt odnosimy do określonej formy nauczania, czyli lekcji, wycieczki, wykładu, zajęć pozalekcyjnych itd. Stąd dla jednoznacznego określenia rodzaju opracowania metodycznego poszczególne opracowania określamy jako konspekt lekcji, konspekt wycieczki itd.

czwartek, 7 kwietnia 2011

Współczesny nauczyciel-ideał i rzeczywistość


Zakład Pedagogiki

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach organizuje

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL – IDEAŁ I RZECZYWISTOŚĆ”

w dniach 30-31 maja 2011 roku

pod honorowym patronatem

JM Rektora AWF w Katowicach prof. dra hab. Zbigniewa Waśkiewicza

oraz

Zespołu Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Dokonująca się reforma programów i koncepcji nauczania w szkolnictwie zakłada podwyższenie jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Nie da się tego dokonać bez odpowiedniego przygotowania nauczycieli do realizacji stawianych przed nimi zadań. Konferencja ma na celu zaprezentowanie wyników badań i rozważań pedeutologicznych na miarę wyzwań edukacji XXI wieku, dokonanie diagnozy aktualnej sytuacji związanej z wdrażaniem nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ale również wyznaczenie nowych zadań, zasad i form pracy pedagogicznej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nauczycieli, pedagogów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz inne osoby zainteresowane edukacją w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Wystąpienia uczestników konferencji po ich zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy i uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów będą opublikowane w wydawnictwie monograficznym (3 pkt).

Komitet Naukowy Konferencji: prof. dr hab. Stanisław Juszczyk – przewodniczący, prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek, dr hab. Marian Kapica, prof. PWSZ Racibórz,

dr hab. Anna Karpińska prof. UWB, dr hab. Janusz Morbitzer prof. UP, prof. dr hab. Mirosław Ponczek, dr hab. Teresa Socha prof. AWF Katowice, prof. dr hab. Jan Ślężyński

Komitet Organizacyjny: dr Joanna Ogrodnik (przewodnicząca), dr Ewa Przybyła,

mgr Elżbieta Schabowska.

Problematyka konferencji:

1. Osobowość i kompetencje nauczyciela.

2. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli na miarę potrzeb zreformowanej szkoły.

Syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela.

3. Zadania i powinności nauczyciela i wychowawcy.

Problemy i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą.

4. Proces kształcenia i wychowania w aspekcie edukacji jutra

5. Nauczyciel wychowania fizycznego wobec wyzwań współczesności.

Rola nauczyciela wychowania fizycznego jako edukatora zdrowia.

Termin konferencji: 30-31 maja 2011 r.

Miejsce konferencji: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,

ul.Mikołowska 72 a.

E-mail: konf.pedagogika@awf.katowice.pl

Informacja o konferencji dostępne na stronie internetowej: www.pedagogika.awf.katowice.pl